Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Publicaties

Vanuit het Lectoraat Jonge Kind zijn de volgende publicaties verschenen:

Lectoraatsplan 2018-2022. Het jonge kind. Educatie en onderwijs aan kinderen van 2 tot 8 jaar.

Boland, A. (2018) Het andere perspectief. Subjectwording in het onderwijs aan jonge kinderen. Pedagogiek in Praktijk 105, pp. 14-19
Hoe kunnen leerkrachten jonge kinderen al ondersteunen om in de wereld te komen als de nieuwe mens die ze zijn, om verantwoordelijkheid te durven nemen om 'het goede' te doen, voor anderen en zichzelf?

Zalm, E. van der, Boland, A. en Damhuis, R. (2018). ‘Taal én spel verrijken - Aansluiten bij doen-alsof spel’ HJK, maart 2018, pp. 4 t/m 7
Doen-alsof spel is een rijke context voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Maar hoe zorg je er als professional voor dat het spel ook bijdraagt aan de taaldenkontwikkeling van kinderen? In dit artikel lees je hoe je kunt aansluiten bij het spel van kinderen, en ook de kwaliteit van spel en taal kunt verhogen.

Boland, A. (2017). Betrokkenheid als kompas. Scaffolding in Kaleidoscoop. Utrecht: NJI.
Spelen en leren is bij jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor de ontwikkelingswaarde van spel, is spelbegeleiding door een sensitieve en responsieve professional echter cruciaal. Die bijdrage moet naadloos aansluiten bij de aandacht van het kind. Ook is het van belang dat de inbreng van de volwassene veel ruimte laat voor kindinitiatief, een centraal uitgangspunt bij Kaleidoscoop. Immers, als kinderen geen zeggenschap hebben over wat ze spelen, is er geen sprake meer van spel. In deze publicatie wordt beschreven op welke manieren de professional tijdens spel kan aansluiten bij de verschillende behoeften van kinderen in een bepaalde activiteit, door gebruik te maken van ‘scaffolding’, zorgvuldige afstemming op de behoeften in het moment.  
Deze publicatie vormt een tweeluik met
Brandenbarg, N., en Schonewille, J. (2017). Actief lerend de wereld ontdekken. Spel in Kaleidoscoop.
Beide publicaties zijn te bestellen via de website van het Nederlands Jeugd Instituut, https://www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten

Boland, A. en De Waard, H. (2017). ‘Spelverhalen in de groep: mijn verhaal, jouw verhaal, ons verhaal.’ In: Dobber, M. en Van Oers, B. (2017). Spelen en leren op school. Assen: Van Gorcum.
Verhalen zijn voor kinderen belangrijk. Ze vertellen graag over hun eigen ervaringen en luisteren ook graag naar verhalen. En misschien nog wel belangrijker: ze denken in verhalen en spelen verhalen. Die spelverhalen bieden een rijke context voor leren. Maar hoe komen spelverhalen tot stand en wat is de rol van de leerkracht?

Boland, A., Schonewille, J., Schuyt, I. van der (2016). VVE-programma’s: obstakel of houvast? HJK (43) 6, pp 16-19.
Er is veel discussie over de vraag of VVE-programma’s zinvol zijn. Hoe denkt de praktijk daar zelf over? Wat is het belang van de programma’s en hoe zouden ze in de praktijk ingezet moeten worden?

Damhuis, R., Zalm, E. van der, Boland, A. (2016). Taaldenkgesprekken tijdens spel. HJK (44) 4, pp.17-19.
Al pratende worden kinderen taalvaardiger. Het is dan ook cruciaal dat je als leerkracht kinderen uitdaagt om hun bedoeling duidelijk te maken. Doen-alsofspel is daarvoor bij uitstek geschikt. Hoe kun je een speelmaatje zijn voor kinderen en tegelijkertijd hun taaldenken stimuleren?

Boland, A. (2015) Lectorale rede 'Het Jonge Kind'
Op 7 januari 2015 heeft Annerieke Boland in haar lectorale rede gesteld dat er in veel peuter- en kleutergroepen in de VVE en in het basisonderwijs ten onrechte een onderscheid gemaakt wordt tussen spelen en leren. ‘Dat heeft geleid tot een eenzijdige focus op lezen, schrijven en rekenen. Ook worden er vaak werkvormen ingezet die niet passen bij jonge kinderen, zoals werkbladen, klassikale lesjes in de grote kring en toetsen. In deze settingen leren jonge kinderen vooral nadoen wat juf of meester voordoet.’
De bijeenkomst trok vele enthousiaste bezoekers uit het onderwijsveld en de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). De lectorale rede is opgenomen in een boekje dat u hier kunt inzien.

Boland, A. (2015). Opbrengstgericht werken. Op zoek naar balans. In: Basistraining Voor- en Vroegschoolse educatie. Amsterdam: Gemeente Amsterdam i.s.m. De Activiteit, CED-groep, CITO en Nederlands Jeugd Instituut.
In de educatie aan jonge kinderen is de cyclus van opbrengstgericht werken een belangrijk hulpmiddel om tot beredeneerd aanbod te komen. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt in dit artikel beschreven welke keuzes de professionals maken voor hun aanbod en waarom.

Veldhuis, D., Arbouw, A., Boland, A. (2015). Van kring naar spel. Taalstimulering op een VVE-locatie. HJK 43 (3), pp 10-13.
Op een voorschool in Amsterdam stromen veel peuters binnen met een zeer lage taalvaardigheid in het Nederlands. Samen met de pedagogisch medewerkers hebben we onderzocht hoe ze de communicatie met deze kinderen plezierig op gang kunnen brengen.

Boland, A. (2014). Ouderbetrokkenheid. Maak het leren van kinderen zichtbaar. HJK 41(10), 22-25.
Geef een nieuwe impuls aan ouderbetrokkenheid. Kijk samen met ouders naar videofragmenten van hun kind en gebruik dit als aanleiding voor gesprekken. Inspiratie vanuit Engeland. In dit artikel een impressie.

Boland, A., Seters, A. van (2014). Tien tips voor de speelleeromgeving. Webpublicatie, website Ipabo.
Wat zijn kenmerken van een rijke speelleeromgeving? Lees meer in dit document.


Terug