Deze website maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Klik op "OK" om cookies te accepteren, of op "Weigeren" om de cookies te weigeren.
login
european commission

Publicaties

Vanuit het lectoraat Wetenschap en Technologie zijn de volgende publicaties verschenen:

Hotze, A., Gijsel, M., Vervoort, M., Peters, S., Post, A.(2020).Preparing teacher educators for language-oriented science education: design and impact of a professional development program. Edulearnproceedings2020, p. 636-643

Keijzer, R., Faber, P., Voskuijl, A., Hotze, A.(2020). Toekomstmakers-leerlingen als ontwikkelaars van reken-wiskunde onderwijs. Volgens Bartjens, 39 (5), 22-25

Keijzer, R., Hotze, A.(2020). De sterke rekenaar zit dikwijls op de gang. Aandacht voor zwakke rekenaars gaat voor. ScienceGuide. https://www.scienceguide.nl/2020/03/de-sterke-rekenaar-zit-dikwijls-op-de-gang/

Hotze, A., De Vries, B. (2020). Kijkwijzer bij W&T-onderwijs. Startpunt voor dialoog. JSW, 6, 18-21
Veel scholen zijn bezig met de implementatie van Wetenschap en technologie (W&T). Een speciaal ontwikkelde kijkwijzer geeft een beeld van het W&T-onderwijs in de school en kan als startpunt dienen voor dialoog met het team.

De Vries, N., Schrumpf, J. Hotze, A. (2020). Exploreon-leren: spelen en onderzoeken, HJK, 6, p 32-35
Het spelen in de kleuterklas moet in groep 3 vaak plaatsmaken voor het meer taakgericht werken aan kernvakken zoals rekenen-wiskunde en taal, wat voor een grote overgang zorgt. Om een natuurlijkere overgang te creëren tussen de kleuterbouw en groep 3 is op OBS de Meerpaal in Anna Paulowna het Exploreon opgezet in unit 3/4. Hierin staat het onderzoekend leren in thematisch ingerichte hoeken centraal, waarbij de leerlingen werken vanuit doelen voor rekenen-wiskunde en taal, maar waar ook ruimte is voor spel.

Hotze, A. (2020). W&T-onderwijs in de klas, gewoon doen! Marktplaats, 26, 16-17
In dit artikel wordt besproken hoe je als leerkracht eenvoudig W&T de klas in kan brengen.

Hotze, A., Bremmer, M., Heijnen, E., Pijls, M., Beamer, E., Roos, N. (2019). Artssciences designathon. Pressure cooker voor aankomende leraren die vanuit verschillende disciplines samenwerken aan een vakoverstijgende ontwerptaak. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40 (3), 193-206
In deze bijdrage worden het proces en de leeropbrengsten van een zogenaamde designathon beschreven. Hierin worden aspecten van kunst en bètavakken geïntegreerd rond een centrale ontwerpvraag, waarmee gemengde teams van student-leraren met verschillende achtergronden (kunst, bèta en pabo) aan de slag zijn gegaan. In een kleinschalig onderzoek is door middel van observaties en het inzetten van learner reports gekeken naar het proces van de designathon, de rol van de begeleiders en de leeropbrengsten.

Heijnen, E., Bremmer, M., Hotze, A., Van Dartel, M., Pijls, M., Keulen, H., Rijken, D., & Roos, N. (2019). ArtsSciences-onderwijs: een onderzoeksagenda. Amsterdam: Lectorenplatform onderwijs op het snijvlakvan kunst, wetenschap en technologie.
Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie presenteerde op het congres in mei 2019 de onderzoeksagenda.
 
Gijsel, M., Hotze, A., Vervoort, M., Peters, S., Post, A. (2019). Taalgericht wetenschap en technologie-onderwijs op de PABO: impact van professionalisering voor pabo-opleiders. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40 (3), 207-221.
In dit onderzoeksartikel staat de professionalisering van lerarenopleiders ten aanzien van de verbinding tussen onderwijs in wetenschap en technologie (W&T) en taalonderwijs centraal.  Om pabo-opleiders te ondersteunen bij hun taak om studenten te onderwijzen in taalgericht W&T-onderwijs is een blended professionaliseringstraject ontwikkeld. Het doel van de huidige studie is om te onderzoeken wat het effect is van de professionalisering.

Bremmer, M., Heijnen, E., Hotze, A., Roos, N. & Pijls, M. (2019). Designathon: Een interdisciplinaire pressure cooker. Kunstzone, 18(4), pp. 14-15. Website: www.kunstzone.nl
Begin oktober 2018 organiseerde het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie een zogenoemde designathon. Negentien aankomende docenten met een achtergrond in een bèta-discipline of beeldende kunst en studenten van de pabo werkten in gemengde ontwerpgroepen aan de oplossing van de prikkelende vraag: ‘Hoe kan technologie tederheid vergroten tussen mensen?’

Schrumpf, J., Hotze, A., Keijzer, R. (2019). De houding van studenten ten aanzien van Wetenschap en technologie op de lerarenopleiding basisonderwijs. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 40 (2), pp. 101-115
Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de houding van studenten ten aanzien van Wetenschap en Technologie (W&T) op een Nederlandse lerarenopleiding basisonderwijs. Met behulp van de zogenaamde DAS lijst (dimensions of attitude toward science) is gekeken naar de houding ten aanzien van W&T van verschillende groepen studenten van Hogeschool iPabo. We zien dat ouderejaarsstudenten in vergelijking met jongerejaars het onderwijzen van W&T relevanter vinden, er meer plezier in beleven maar het ook moeilijker vinden. Ook blijken er significante verschillen te zijn tussen mannelijke en vrouwelijke studenten. Deze resultaten bieden inzicht in hoe het onderwijs in W&T in de lerarenopleiding basisonderwijs versterkt kan worden.

Hotze, A., Gijsel, M., Vervoort, M., Peters, S., Post, A. & Louman, E. (2018). Ontwerp van een interdisciplinaire blended professionalisering voor pabo-opleiders taal en W&T. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 39 (4), 79-88.
Om aankomende leerkrachten op te leiden om geïntegreerd taal- en W&T-onderwijs te geven, is een interdisciplinair professionaliseringstraject voor pabo-opleiders taal en W&T ontwikkeld in de vorm van blended leren. In dit artikel beschrijven we het ontwerp hiervan en de ervaringen ermee in de praktijk.

Hotze, A. (2018). W&T in het basisonderwijs; makkelijker gezegd dan gedaan. Sardes Special, 23, 37-43
In deze publicatie wordt beschreven wat er allemaal komt kijken bij W&T-onderwijs in het basisonderwijs. Er wordt ingegaan op de definitie van W&T, onderzoekend leren en de rol van de leerkracht.

Hotze, A. (2018). Lectorale rede. Wetenschap en technologie in het basisonderwijs.
In de rede wordt ingegaan op de vraag waarom het zo moeilijk is om Wetenschap en technologie (W&T) in het curriculum van de basisschool te verankeren en wat ervoor nodig is om dit te laten slagen.
Hierbij wordt uiteen gezet wat het domein W&T inhoudt, wat er de afgelopen jaren gebeurd is om het te implementeren en wat hiervan de opbrengsten zijn. Daarna wordt beschreven hoe W&T er in de klas uitziet, de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren en de rol van de leerkracht hierin. Hierin worden dilemma’s benoemd waar de leerkracht voor staat en handreikingen gedaan voor oplossingen. Vervolgens wordt beschreven welke rol het lectoraat speelt en kan spelen bij het vormgeven van goed W&T-onderwijs.

Hotze, A., & Keijzer, R. (2018).Kan dit altijd zo? Computational thinking in elke reken- wiskunde les, Volgens Bartjens, 37 (4), 28-32.
Tot de 21e eeuwse vaardigheden wordt ook computational thinking gerekend. Een term waar niet zomaar een eenvoudige vertaling voor gevonden wordt. De term suggereert dat het gaat om het gebruik van de computer, maar in het huidige onderwijs zijn veel voorbeelden van computational thinking te vinden waar geen computer aan te pas komt.In dit artikel worden een aantal voorbeelden gegeven hoe computational thinking bij rekenen-wiskunde eruit ziet.

Smit, J., Gijsel, M., Hotze, A., Bakker, A. (2018). Scaffolding primary teachers in designing and enacting language oriented science lessons: Is handing over to independence a fata morgana?, Learning, Culture and Social Interaction.
In dit artikel wordt het onderzoek beschreven waarbij is gekeken hoe scaffolding is ingezet in een professionaliseringstraject voor leerkrachten op het gebied van taalgericht W&T-onderwijs en wat de leereffecten zijn.

Louman, E., Hotze, A., Gijsel, M., Smit, J., & Laar, M. van (2017). Taal in de W&T-les. Denken over W&T vraagt om een talige aanpak. JSW, 101 (7), 32-35.
In dit artikel beschrijven we de resultaten van het Taal en Techniek-project (TET-project). In het TET-project hebben leerkrachten en docent-onderzoekers gezamenlijk taalgerichte lessen ontworpen over drijven & zinken, geluid en balans op basis van de methode Maakkunde van NEMO. Door tijdens de voorbereiding van W&T-lessen expliciet aandacht te besteden aan de beoogde W&T-inzichten én de taal die daarvoor nodig is, kunnen leerkrachten zowel het denken van leerlingen als hun taalontwikkeling bevorderen. We gaan in op de stappen die je als leerkracht kunt zetten om taalgerichte W&T-lessen voor te bereiden. Ook laten we een voorbeeld zien aan de hand van het thema balans.

Exploreon: Ontdeklab voor de leerkracht in spé
In maart is het een jaar geleden dat Hogeschool iPabo in Alkmaar haar schoollab Exploreon opende. Met het Exploreon wil de iPabo de aankomende leerkrachten vertrouwd maken met toekomstgericht onderwijs. In het schoollab draait alles dan ook om Wetenschap & Technologie, dat in 2020 verplicht wordt op de basisschool.

Hotze, A., & Keijzer, R. (2017). Samenhang tussen rekenen-wiskunde en wetenschap en technologie. Volgens Bartjens-ontwikkeling en onderzoek, 36(5), 41-51.
Aangezien leerkrachten hebben aangeven dat ze niet goed weten hoe ze rekenen-wiskunde en W&T kunnen combineren heeft het lectoraat W&T samen met het lectoraat rekenen-wiskunde gepoogd om vanuit kenmerken van zowel rekenen-wiskunde als W&T, raakvlakken van beide gebieden te definiëren. Deze raakvlakken kunnen vervolgens een startpunt zijn om samen met leerkrachten onderwijs te ontwerpen.

Smit, J., Gijsel, M., Van Laar, M., Geer, van der K., Hotze, a., Louman, E., & Bakker, A. (2017). Taalgericht W&T-onderwijs op de basisschool.
In dit artikel wordt beschreven hoe taal en W&T elkaar kunnen versterken en hoe leerkrachten dit in het ontwerp en uitvoeren van lessen kunnen implementeren.

Hotze, A., Louman, E., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2016). Excellente kinderen, begeleiding en uitdaging geven binnen de eigen groep. Zorg Primair, 04.2016 6-10.
In dit artikel wordt beschreven hoe de zogenaamde uitdager van de maand 'maak je eigen vlieger' op twee verschillende scholen wordt ingezet. Het laat zien hoe excellente leerlingen in de eigen groep begeleid en uitgedaagd kunnen worden en dat ontwerpend leren zeer geschikt is om hogere orde denkvaardigheden te stimuleren. Daarnaast wordt beschreven hoe de hele groep bij het project betrokken is.

Hotze, A. (2015). Slimmerik uitdagen in de groep kan best. Didactief Online.
In het project 'de uitdager van de maand' zijn 26 uitdagers ontworpen; uitdagende opdrachten gebaseerd op bestaand verrijkingsmateriaal voor rekenen-wiskunde (Rekentijger en Somplextra) en Natuur&Techniek (Zinder en Sterrewerk). Het lukt in de klas niet altijd om excellente leerlingen voldoende uitdaging en begeleiding te bieden hoewel er voldoende verrijkingsmateriaal beschikbaar is. In de uitdager van de maand is hierop ingespeeld doordat het materiaal naast werkbladen voor de leerlingen ook handvatten biedt voor leerkrachten. Het besteedt aandacht aan het stellen van leerdoelen (inhoudelijke en persoonlijke), planning en de begeleiding van excellente leerlingen. 

Hotze, A., Visser, C., Van Dijk, G., & Keijzer, R. (2015). Sterke rekenaars en 21e eeuwse vaardigheden: een uitdaging voor de hele groep. Volgens Bartjens, 24(5) 28-30.
In dit artikel laten de auteurs zien hoe sterke rekenaars, begeleid door hun eigen leerkracht, aan de slag gaan met het oplossen en ontwerpen van een geheimschrift. In de groepsactiviteit is de hele groep enthousiast en gemotiveerd bezig met het geheimschrift. Het artikel besteed aandacht aan het ontwerp en uitvoering van de opdracht en gaat tevens dieper in op welke wijze de leeropbrengst met behulp van een dergelijke opdracht wordt vergroot.


Terug