Nieuws 11 juni 2019 2 minuten

Een beschrijvingskader voor rekenapps

Rekenapps zijn apps voor telefoon of tablet die bedoeld zijn om kinderen te helpen bij het leren van rekenen-wiskunde. Deze rekenapps worden vaak gebruikt, maar zijn nauwelijks vakdidactisch doordacht. In het project ‘Rekenapps’ is een beschrijvingskader gemaakt voor rekenapps, waarin de vakdidactische doordenking wel centraal staat.

De onderzoeksaanpak die bij het ontwikkelen van het beschrijvingskader is gebruikt, is een systematische expertraadpleging, waarin experts met zeer verschillende achtergronden reageerden op een voorgesteld kader en op de uitwerking hiervan in enkele specifieke gevallen. De discussie met de expertgroep ging met name over de aanduiding van het mathematiseren in het
beschrijvingskader: dat is essentieel om de beoogde wiskundige activiteit te beschrijven, maar zegt voor veel mensen niet erg veel. Mathematiseren, het bekijken van de wereld door een wiskundige bril, is inderdaad een moeilijk concept, omdat niet precies duidelijk is hoe je door een dergelijke wiskundige bril de wereld dan zou moeten beschouwen.

De reacties van de experts zijn meegenomen in een herzien beschrijvingskader. De kern van de reactie van de experts was om het beschrijvingskader nadrukkelijk te richten op een doelgroep en het verder eenvoudig te houden. De projectgroep volgde deze aanwijzing en dat betekende onder andere dat gezocht moest worden naar een heel eenvoudige aanduiding voor het ‘mathematiseren’. Er is gekozen voor de omschrijving ‘uitdaging en echt aan het denken zetten’.

De ontwikkeling van het kader is beschreven in: Keijzer, R., Den Engelsen, J.F.M., Lanting, A.H. (2018). Een beschrijvingskader voor rekenapps. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(4), 52-60.
[https://vangorcumtijdschriften.nl/volgens-bartjens/wp-content/uploads/sites/4/2018/09/vb-37-4- o-en-o-Keijzer-Een-beschrijvingskader-voor-rekenapps.pdf]

Het kader zelf is ingebed in een website: https://www.ouderkindrekenapps.nl/kijkwijzer
Lees hier verder over mathematiseren: http://www.fi.uu.nl/wiki/index.php/Mathematiseren

Als u vragen heeft over dit bericht, kunt u contact opnemen met Ronald Keijzer (r.keijzer@ipabo.nl).