Privacybeleid

Hogeschool IPABO respecteert jouw privacy en gaat volgens de eisen van de Wet  bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf mei 2018 de Algemene verordening  gegevensbescherming (Avg) om met jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring  informeert Hogeschool IPABO je over de wijze waarop Hogeschool IPABO met jouw  persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn. Hogeschool IPABO is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de  persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Hogeschool IPABO  verbonden, cursisten en medewerkers in de zin van de Wbp en AVG. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van Hogeschool IPABO is aangemeld bij  de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en ziet erop toe dat de verwerking van  persoonsgegevens door Hogeschool IPABO in overeenstemming is met de privacywetgeving  Wbp en AVG.

Soorten persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens kunnen door Hogeschool  IPABO worden verwerkt:

 • NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, pasfoto, IBAN, studentnummer,  correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma  vooropleiding,
 • Studiegegevens en studievoortgangsgegevens,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
 • Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een
  goede begeleiding van de cursisten en medewerkers met betrekking tot gezondheid  en welzijn,
 • Verzekeringsgegevens van de medewerkers en van de student alleen in geval van  verblijf van de student in het buitenland,
 • Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving  (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)  Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Doeleinden

Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker,
 • verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie,
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties,
 • ter uitvoering en verbetering van onze dienstverlening,
 • nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.,
  werving en selectie,
 • (externe) onderzoeken ter beoordeling van de kwaliteit van de instelling en  opleidingen,
 • samenstellen gebruikersstatistieken,
 • beveiliging en verbetering van onze websites,
 • voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en  voor andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd.

Rechten van de betrokkenen

Als eigenaar van je persoonsgegevens (betrokkene) heb je volgens de privacywetgeving  bepaalde rechten. Verzoeken hiertoe kun je richten aan de Functionaris  Gegevensbescherming (FG) van Hogeschool IPABO, via het mailadres: shapgvbanevftrtriraforfpurezvat@VCNOB.ay. De rechten van betrokkenen zijn:

 • recht op inzage: je kunt een verzoek aan de FG richten om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken en beheren.
 • recht op correctie: indien wij je persoonsgegevens foutief gebruiken, kun vragen om correctie, waarbij Hogeschool IPABO wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (Brp)  van je woonplaats.
 • recht om ‘vergeten te worden’: je kun een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit de bestanden van Hogeschool IPABO. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
 • recht op dataportabiliteit: je kunt een verzoek doen om je persoonsgegevens over te dragen aan een door jou aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Hogeschool IPABO gebruik maken van  dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Hogeschool  IPABO optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden  verstrekt, tenzij Hogeschool IPABO daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.  Hogeschool IPABO draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende  organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij  zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun  functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de  doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.  Hogeschool IPABO draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese  Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken

Indien je van mening bent dat er persoonsgegevens van cursisten of medewerkers van Hogeschool  IPABO voor onbevoegden toegankelijk zijn of je hiervan een vermoeden hebt vragen wij je dit direct  te melden via freivprqrfx@VCNOB.ay. De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Cameratoezicht

Hogeschool IPABO beschermt je veiligheid en eigendommen onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. Camera’s worden ook gebruikt in de toetslokalen ten  behoeve van fraudepreventie  en opsporing, met betrekking tot digitale toetsing. De beelden  van deze camera’s worden automatisch vernietigd na een maand.

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die  door de browser worden opgeslagen op je computer. Je kunt je browser zo instellen dat je  tijdens jouw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter  gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Hyperlinks

Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. Hogeschool IPABO is niet  verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het  privacybeleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens van cursisten en medewerkers worden bewaard conform de  bewaartermijnen van de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH).

Bewustwording

Hogeschool IPABO werkt voortdurend aan het vergroten van de bewustwording van de  medewerkers en cursisten over het veilig werken met persoonsgegevens. Regelmatig  worden er interne presentaties ‘privacy & informatiebeveiliging’ gegeven aan medewerkers. Jaarlijks wordt een awarenesscampagne “privacy & informatiebeveiliging” georganiseerd voor de cursisten.

Wijzigingen

Hogeschool IPABO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de  Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op  eventuele wijzigingen. Meer informatie over Privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is  te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten

Hogeschool IPABO stelt jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze  privacyverklaring op prijs. Als je van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt  nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van je persoonsgegevens door Hogeschool  IPABO of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt  je dit rechtstreeks laten weten aan de FG via het mailadres: shapgvbanevftrtriraforfpurezvat@VCNOB.ay. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP. Privacyverklaring Hogeschool IPABO  April 2018.