Over IPABO

Organisatie en bestuur

Hogeschool IPABO is een monosectorale hogeschool met twee locaties, Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool verzorgt opleidingen, nascholing en onderzoek op het gebied van leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs.

Hogeschool IPABO

Vol impact.

Het team van Hogeschool IPABO bestaat uit 120 impactvolle docenten, medewerkers en onderzoekers. Als kleinschalige kwaliteitshogeschool werken we daarbij samen met partners in binnen- en buitenland. Ook zijn we verbonden met de basisscholen in de regio, zoals in het kader van Samen Opleiden Noord-Holland. Het College van Bestuur van Hogeschool IPABO is eindverantwoordelijk en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het college overlegt daarbij structureel met de medezeggenschapsraad, die uit zowel medewerkers als studenten bestaat.

Amsterdam & Alkmaar

De vestiging Amsterdam staat midden in een multiculturele wijk. De omgeving geeft een focus aan ons denken en doen. We sluiten onder andere aan bij de specifieke (leer)behoeften en de belevingswereld van studenten met zeer uiteenlopende culturele achtergronden. We ontwikkelen een gezamenlijke binding en bevorderen actief burgerschap en sociale integratie.

De vestiging Alkmaar richt zich in het bijzonder op het onderwijs in de provincie. De roep om een eigentijdse integrale kindvoorziening is groot en waar sprake is van bevolkingskrimp dienen slimme oplossingen te worden gezocht. De basisschool blijkt het kloppend hart van leefbare dorpen. Het werkelijk integraal denken met het kind als uitgangspunt staat hierbij centraal.

 

Bestuur en Toezicht

De eindverantwoordelijkheid voor de hogeschool ligt bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. In de Branchecode Governance is door de Vereniging Hogescholen vastgelegd hoe toezicht en bestuur geregeld horen te zijn. Hogeschool IPABO onderschrijft deze branchecode.

College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het hogeschoolbeleid en coördineert de dagelijkse leiding van de hogeschool.

 • Lees meer

  Over het hogeschoolbeleid spreekt het College van Bestuur geregeld met vertegenwoordigers van studenten en collega’s (de medezeggenschapsraad). De wijze van besturen is vastgelegd in het bestuursreglement. Het College van Bestuur van de hogeschool bestaat uit Sonja Hoogendoorn, voorzitter CvB.

  Naast het vastleggen van beleid, zorgt het College van Bestuur voor de stimulering van onderwijsontwikkeling en onderlinge samenwerking, goede arbeidsomstandigheden, medezeggenschap van personeel en studenten, verantwoord financieel beheer en houdt het toezicht op de uitvoering, ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs. Het bestuur ziet toe op de naleving van interne en externe regelgeving, op het functioneren van afdelingen en diensten en op nakoming van verantwoordingsverplichtingen. Ten slotte verzorgt het College van Bestuur de externe vertegenwoordiging van de hogeschool.

  De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht volgt daarbij de bezoldigingscode en laat zich adviseren door de remuneratiecommissie. De hoogte van de individuele bezoldigingen verantwoordt het College van Bestuur in het jaarverslag.

 

Raad van Toezicht

De raad houdt toezicht op het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool en staat het College van Bestuur met raad ter zijde. De wijze waarop de raad dit doet is vastgelegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

 • Lees meer

  De leden van de raad dienen in alle opzichten onafhankelijk te zijn. De leden van de Raad van Toezicht en hun familie waren de afgelopen vijf jaar niet in dienst van Hogeschool IPABO. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarbij het college van bestuur lid is van de Raad van Toezicht en zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW.
  Ieder lid beschikt over een specifieke deskundigheid maar moet daarnaast in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. De leden worden benoemd voor vier jaar en kunnen eenmaal herbenoemd worden voor dezelfde periode. De samenstelling van de raad is geregeld via een rooster van aftreden.

  De Raad van Toezicht van Hogeschool IPABO kent in principe vijf leden. Op basis van hun specifieke expertises zijn naast de voorzitter, mevrouw J.D.C. Geel, de volgende leden benoemd: mevrouw J. Prijs, mevrouw J. Rutte, de heer J. Kyenkyenhene en de heer B. Teunis.

Medezeggenschap

Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met de medezeggenschapsraad en hecht aan de betrokkenheid van medewerkers en studenten. Beide partijen zijn dan ook vertegenwoordigd in de raad. De medezeggenschapsraad speelt een belangrijke rol in de besluitvorming binnen onze organisatie. In het belang van alle medewerkers en studenten. De medezeggenschapsraad kent de bevoegdheden: meeweten: recht op informatie; meepraten: recht van overleg; meedenken: recht van initiatief en meebeslissen: advies- en instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad oefent zijn taak uit in overeenstemming met het Medezeggenschapsreglement.

Horizontale Dialoog

Het College van Bestuur onderhoudt structureel contact met onze externe belanghebbende waaronder de studenten en het beroepenveld over de visie, missie en ambities, zodanig dat we:

 • (aan de voorkant) in het uitvoeren van onze maatschappelijke functie de vraag van de extern belanghebbenden meenemen (en daarmee de legitimiteit van ons handelen vergroten). Hierbij nemen we (en wegen we) de belangen van de externe belanghebbenden mee, zonder onze eigen integrale verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen;
 • (aan de achterkant) transparant zijn over het beleidsproces van de hogeschool en haar prestaties.

Het gesprek voeren we zoveel mogelijk via bestaande overlegorganen:

 • de studentenraad (SGMR), die de belangen van studenten behartigt;
 • de werkveldcommissie, waarin vertegenwoordigers van het beroepenveld zitting hebben;
 • de raad van advies (onderzoek), waarin hoogleraren en schoolbestuurders zitting hebben;
 • de bestuurlijke overleggen met onderwijsinstellingen en gemeentebesturen in de regio;
 • de strategische beraden op basis van strategische samenwerkingen.

Hogeschool IPABO verantwoordt zich jaarlijks naar extern belanghebbenden via:

 • het jaarverslag en jaarrekening;
 • de verkorte versie van het jaarverslag;
 • persberichten en andere publicaties.

Heb je een vraag over IPABO?