Nieuws 11 oktober 2019 2 minuten

Podcast – stand van zaken in het reken-wiskundeonderwijs

In een podcast gaat Ronald Keijzer, lector rekenen-wiskunde aan Hogeschool IPABO, in op de stand van zaken in het reken-wiskundeonderwijs.

https://www.krachtigeleraar.nl/klp-20-discussie-reken-wiskundeonderwijs-met-ronald-keijzer/

Het vak rekenen-wiskunde in het primair onderwijs is onderwerp van maatschappelijke discussie. Dat is nodig en belangrijk, want de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs dat kinderen krijgen is medebepalend voor hun toekomst. Zorgen om de toekomst van de kinderen is een belangrijk thema in dit maatschappelijk debat. Die zorgen richten zich bijvoorbeeld op de observatie dat de onderwijsopbrengst voor het vak rekenen-wiskunde in Nederland al enige tijd een geringe daling laat zien.
Criticasters van het realistisch reken-wiskundeonderwijs wijten deze daling van de opbrengst aan realistische methoden die eind vorige eeuw zijn geïntroduceerd, maar inmiddels vrijwel allemaal zijn vervangen. Aan de hand van karikaturen van realistisch reken-wiskundeonderwijs beargumenteert men dat het behoorlijk mis is in het reken- wiskundeonderwijs.
De rol van het lectoraat rekenen-wiskunde is de discussie te duiden en na te gaan hoe valide daarin gebruikte argumenten zijn. Deze duiding is vastgelegd in een artikel in het meinummer van het tijdschrift JSW (Keijzer & Veldhuis, 2019). Kern van de analyse in dit artikel is dat het bij het maatschappelijk debat vooral gaat om waar het bij het vak rekenen- wiskunde in de basisschool feitelijk om gaat. Bij de standpunten in de maatschappelijke discussie over het reken-wiskundeonderwijs gaat het om rekenen als verzameling te leren en gebruiken rekenregels tegenover wiskunde als menselijke activiteit. In het artikel betogen we dat een weinig constructieve discussie pas kan veranderen in constructieve dialoog als we het bij reken-wiskundeonderwijs over hetzelfde hebben. Namelijk, als je elkaar niet verstaat en begrijpt kom je nergens.

Literatuur

Keijzer, R., & Veldhuis, M. (2019). Discussie reken-wiskundeonderwijs. JSW, 2019(9), 12-15.

Als u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met Ronald Keijzer (r.keijzer@ipabo.nl).