Kansen doordenken vanuit vakdidactiek rekenen-wiskunde

Keijzer, R., Keers, F., Doing, D., Otten, M., Stuber, S. &, Veldhuis, M. (2021). Kansen doordenken vanuit vakdidactiek rekenen-wiskunde. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 42(4), 4-8.

In het basisonderwijs bestaan twee ideeën over de inrichting van het reken-wiskundeonderwijs: het leren van rekenen-wiskunde laten aangrijpen op betekenisvolle situaties (realistisch reken-wiskundeonderwijs) en leren door rekenregels na te volgen, zonder expliciet oog te hebben voor wat het rekenen betekent (traditioneel rekenonderwijs, met expliciete directe instructie, EDI). Beide invalshoeken staan voor ideeën over het vergroten van kansen van kinderen. Kinderen krijgen in betekenisvol reken-wiskundeonderwijs kans om echt na te denken. Kansarme kinderen krijgen zo cognitieve uitdagingen die ze thuis vaak missen. Inzetten op het navolgen van rekenregels resulteert in het vergroten van kansen van kinderen, doordat de onderwijstijd optimaal wordt ingevuld, door duidelijke instructie en veel oefenen. Het idee daarbij is dat het leren gebruiken van de kennis vanzelf volgt. Vrijwel alle lerarenopleidingen kiezen voor realistisch reken-wiskundeonderwijs, terwijl steeds meer basisscholen kiezen voor traditioneler reken-wiskundeonderwijs met EDI. Dat leidt ertoe dat studenten vanuit de opleiding andere signalen krijgen dan vanuit de stagepraktijk. Dat lijkt ongewenst, maar is dat niet. Het biedt juist allerlei mogelijkheden om met studenten over deze visies in gesprek te gaan.

magz_velov_42-4-2021-1