Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van rekenwiskundeonderwijs op de basisschool

Van der Linden, J. (2018). Een motortje erbij? Onderzoekende studenten en de ontwikkeling van rekenwiskundeonderwijs op de basisschool. Volgens Bartjens – ontwikkeling en onderzoek, 37(3), 41-51

Met het doel de onderwijspraktijk te verbeteren voeren vierdejaars studenten aan de pabo praktijkonderzoek uit op de basisschool waar ze stage lopen. Om zinvolle onderzoeksvragen te formuleren en het gebruik van de onderzoeksresultaten te bevorderen, is samenwerking met op de school bestaande organisatievormen als professionele leergemeenschappen (PLG’s) noodzakelijk. Dit artikel is de weerslag van een onderzoek naar de koppeling tussen het onderzoek van studenten naar rekenwiskundeonderwijs en PLG’s of vergelijkbare organisatievormen. Op Hogeschool IPABO is een explorerend onderzoek uitgevoerd waarin verschillende vormen van samenwerking in kaart zijn gebracht en geanalyseerd op hun sterke en zwakke punten. Een vergelijking tussen de verschillende samenwerkingsvormen laat het belang van de school als leeromgeving voor leerkrachten en studenten zien. Studenten kunnen met hun onderzoek bijdragen aan de verbetering van hun eigen onderwijspraktijk, maar als het team niet investeert in eigenaarschap van het onderzoek, dan draagt het onderzoek niet of nauwelijks bij aan verbetering van de onderwijspraktijk op schoolniveau. Het werken aan verbetering van reken-wiskundedidactiek dient een collectieve praktijk te zijn.