Nieuws Kenniscentrum 11 september 2020 2 minuten

Promovenda Kansenongelijkheid

Met ingang van 1 september is Nina Hosseini begonnen als promovenda binnen het onderzoeksdomein Diversiteit & Kritisch Burgerschap. Het promotietraject is een samenwerking tussen de UvA (Monique Volman is de promotor) en Hogeschool IPABO (Monique Leygraaf is de co-promotor).

De afgelopen jaren hebben meerdere onderzoeken (van bijvoorbeeld de Onderwijsraad) laten zien dat onderwijs een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van de positie van leerlingen uit kansarme groepen, maar ook dat onderwijs tegelijkertijd, vaak onbewust en ongewild, ongelijkheid in stand houdt, waardoor achterstanden en kansenongelijkheid juist worden versterkt. Dit promotieonderzoek beoogt bij te dragen aan (opleidings)onderwijs dat bijdraagt aan het verminderen van sociale ongelijkheid.
Meer concreet betekent dit dat er binnen het promotieonderzoek inzichten ontwikkeld zullen worden in manieren waarop lerarenopleiders het bewustzijn van (aanstaande) leerkrachten kunnen vergroten met betrekking tot mogelijke structurele ongelijkheid in het Nederlandse primair onderwijs.

Eveneens wordt er binnen het onderzoek gezocht naar mogelijkheden voor lerarenopleiders om (aanstaande) leerkrachten te ondersteunen om handelingsalternatieven met betrekking tot structurele ongelijkheid te ontwikkelen die passen bij hun specifieke primair-onderwijscontext. Als onderzoeker is Nina ook betrokken bij het onderwijs aan de vierdejaars studenten die gekozen hebben voor het uitstroomprofiel Diversiteit & Kritisch Burgerschap.

Meer weten over dit promotietraject? Aarzel dan niet contact op te nemen met Nina Hosseini (n.hosseini@ipabo.nl).