Nieuws Kenniscentrum 9 januari 2019 2 minuten

Vakintegratie tussen rekenen-wiskunde en aardrijkskunde

Binnen het lectoraat van rekenen-wiskunde zijn we op zoek naar vakintegratie. We willen leerlingen  voorbereiden op de toekomst, in een steeds sneller veranderende wereld. Dit betekent dat ze leren  hoe ze nieuwe kennis tot zich nemen, iets kunnen maken, onderzoeken, samenwerken en  communiceren (Platform Onderwijs2032, 2016). Dit toekomstgerichte onderwijs vraagt om  onderzoekend leren, leerlingen laten leren vanuit nieuwsgierigheid, vragen te stellen en antwoorden  te zoeken. Het verbinden en integreren van vakken ligt daarbij voor de hand en kan ook een  meerwaarde opleveren voor het leren in de betrokken vakken.

De eerste stap was het op zoek gaan naar een vakoverstijgende didactiek voor rekenen-wiskunde en  aardrijkskunde. We hebben daartoe aan lerarenopleiders van deze vakken van verschillende  lerarenopleidingen voorgelegd wat de kenmerken, knelpunten en uitdagingen van de vakdidactiek en  de opleidingsdidactiek zijn. Uit dit onderzoek (Rijborz, 2018) bleek dat er voldoende  aanknopingspunten zijn om verder te onderzoeken hoe de uitdagingen van een samenhangende  didactiek kunnen worden aangepakt.

De volgende stap is het ontwerpen van een geïntegreerd onderwijsaanbod waarbij leerlingen met een aardrijkskundige en wiskundige bril naar de omgeving leren kijken. Het doel is om leraren en hun  leerlingen te leren om verschillende perspectieven te zien/ontdekken, te wisselen tussen deze  perspectieven en ze met elkaar te verbinden (we noemen dat ‘blikwisselen’). Er is inmiddels een  opdracht ontworpen die binnenkort op verschillende scholen zal worden uitgevoerd.

De leerlingen gaan, naar aanleiding van onderstaande titel van een artikel, een eigen eiland van plastic ontwerpen. 100.000 mensen willen dat berg plastic in zee een écht land wordt.

Als u vragen heeft over dit bericht/project, dan kunt u contact opnemen met Daphne Rijborz  (d.rijborz@ipabo.nl)